beatasokolowska.pl

(Nie) jawny urząd

List pt. „W protokołach „brak wiadomości” porusza ważną dla wszystkich mieszkańców gminy kwestię. Jawność działania organów władzy publicznej, w tym również rady gminy oraz jej komisji, wynika z ustawy z 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz.1198 z późn. Zm.) oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm). Jednak, jak pokazuje życie, z tą „jawnością” bywa różnie.

Organy władzy publicznej wyłonione w drodze wyboru powszechnego, a do takich zalicza się także rada gminy, z prowadzonej działalności – prac sporządzają i udostępniają protokoły. Obowiązek taki dotyczy także protokołów z posiedzeń komisji, które podobnie jak sesje rady są jawne i dostępne dla osób trzecich. Niestety, kwestia podawania do informacji publicznej wspomnianych protokołów uzależniona jest od stosownych zapisów w statusach danej jednostki samorządu terytorialnego. W przypadku gminy Biała Piska, przyjęty 24 lutego 2003 r. status wyraźnie określa sposób dostępu do informacji, między innymi „do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów Rady i Burmistrza oraz Komisji Rady”. Tym samym Gmina, wypełniając przepisy wspomnianych ustaw, umożliwia mieszkańcom zapoznanie się z pracami zarówno Rady, jak i Komisji, jednak nie w sposób powszechnie dostępny – czyli za pośrednictwem strony www.bip.bialapiska.pl, a jedynie na wniosek. Tym samym, każdy kto chce zapoznać się z aktualną tematyką prac musi udać się do urzędu i poprosić lub zażądać (w tym przypadku na piśmie) udzielenia w tym zakresie informacji. Jak widać władzom naszej gminy nie zależy zbytnio na informowaniu mieszkańców o wszystkich działaniach i zamierzeniach. Takie jest ich prawo. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, wzorem wielu samorządów lokalnych, przed zamieszaniem takich informacji w celu pełnej transparentności swojego działania. Publikacja między innymi protokołów posiedzeń zarówno komisji, jak i rady byłoby wyjściem na przeciw oczekiwaniom społecznym. Pokazaniem, że nie ma się nic do ukrycia i w trosce o pełny i kompleksowy rozwój gminy zabiega się o opinie oraz wnioski mieszkańców w zakresie np. podejmowanych decyzji. Zamiast tego mamy zamieszczoną na BIP-ie informację: „Informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu Miejskiego w Białej Piskiej udostępniona jest na wniosek”. Przesłanie jest więc jasne. Informacja publiczna jest powszechnie dostępna, jednak nie jest osiągalna dla wszystkich. Urząd Miejski czynny jest w godzinach od 7:00 do 15:00, sesje Rady Miejskiej odbywają się w godzinach przedpołudniowych. Jak w takim wypadku zwykły, pracujący mieszkaniec ma uczestniczyć w życiu gminy, zapoznawać się z pracami organów uchwałodawczych i wykonawczych oraz uzyskiwać odpowiedzi na istotne z jego punktu widzenia pytania. Wychodzi na to, że każdy, kto jest zainteresowanych pracami komisji lub rady winień brać urlop w celu zapoznania się z działaniem tych organów. Podobnie jest z wnioskiem o udostepnienie informacji publicznej – możliwe jedynie w godzinach pracy urzędu. Informacja jest jawna, jednak dostęp do niej nie jest już taką prostą sprawą.

Analizując ten temat postanowiłam na początku stycznia br. wystąpić do naszego urzędu z prośbą o przesłanie na wskazany adres email protokołu z  obrad LXIII Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 30 października 2014 r. oraz protokołu z obrad III Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej z dnia 12 grudnia 2014 r. powołując się oczywiście na ustawę o dostępie do informacji publicznej. Dokumenty otrzymałam w ustawowym terminie. Skoro to jest możliwe w moim przypadku to zachęcam pozostałe osoby zainteresowane przebiegiem sesji i komisji do korzystania z tej opcji. Może wówczas nasza władza uzmysłowi sobie, że warto publikować takiego dokumenty na stronie urzędu.

 

 

Comments

comments