beatasokolowska.pl

Program wyborczy

Program KWW Beaty Sokołowskiej dla Gminy Biała Piska na lata 2014-2018

 

Rolnictwo, Gospodarka, Rozwój:

 • Aktywne działania na rzecz pozyskania funduszu Unii Europejskiej na zadania związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (np. rowy, cieki wodne).
 • Lobbowanie na rzecz zmiany sposobu szacowania szkód od zwierzyny łownej (nie koła łowieckie, a skarb państwa).
 • Skrócenie czasu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę.
 • Uzbrajanie terenów pod inwestycje.
 • Podjęcie działań utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podobnie jak Pisz, Ełk i Orzysz.
 • Wsparcie promocji w celu pozyskania nowych inwestorów.
 • Wsparcie nowopowstających firm w procedurach administracyjnych, oraz informacji na temat możliwości pozyskania funduszy z UE.
 • Zawieranie partnerstw publiczno-prywatnych w celu realizacji inwestycji służących mieszkańcom i przedsiębiorcom.
 • Podjęcie działań utworzenia własnej żwirowni (obniży to koszty remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych, które należy odbudować).
 • Modernizacja i remonty dróg gminnych wspólnie z samorządami powiatowymi graniczącymi z naszą gminą, celem polepszenia jakości komunikacji.
 • Remont starych kamienic oraz współudział w finansowaniu kamienic komunalnych wspólnot mieszkaniowych.
 • Wydzielenie z zasobów gminy lokali socjalnych.
 • Rewitalizacja terenów powojskowych w Bemowie Piskim, współfinansowane z Unii Europejskiej (drogi, ulice, budynki).
 • Konsultowanie najważniejszych inwestycji gminnych.
 • Rozważne podejmowanie decyzji odnośnie lokalizacji farm wiatrowych i konsultowanie ich z mieszkańcami tych terenów.
 • Doposażenie OSP, współfinansowane z Unii Europejskiej.
 • Szkolenia dla przedsiębiorców współfinansowane z Unii Europejskiej, oraz wsparcie w załatwianiu spraw administracyjnych.
 • Szkolenia dla młodych osób obsługi specjalistycznego sprzętu, współfinansowane z Unii Europejskiej
 • Dostęp do szerokopasmowego internetu.

Oświata:

 • Tworzenie nowych grup przedszkolnych.       Uruchomienie oddziału dla 2 – latków.
 • Rozwinięcie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.
 • Modernizację i remonty szkół w Bemowie Piskim, Drygałach, Kożuchach i SP w Białej Piskiej, współfinansowane z Unii Europejskiej.
 • Realizację projektów szkoleniowych, współfinansowane z Unii Europejskiej.
 • Doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt dydaktyczny, współfinansowane z Unii Europejskiej .
 • Zmniejszenie liczebności klas.
 • Zatrudnienie na wybudowanych boiskach animatorów młodzieżowych, zajmujących się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży. Wydłużenie godz. otwarcia boisk, oraz ich nieodpłatne użytkowanie przez wszystkich mieszkańców naszej gminy.
 • Wsparcie rozwoju Zespołu Szkól Nr 1 w Białej Piskiej. Pomoc w uruchomieniu kierunków związanych z edukacją dorosłych .Wzmocnienie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.

Kultura, Turystyka, Sport , Promocja

 • Budowa i rozwój infrastruktury turystycznej na Jeziorem Roś i Jeziorem Borowe
 • Rozwój sportu masowego z wykorzystaniem stadionu i boisk.
 • Rozbudowę oferty kulturalnej Domu Kultury.
 • Budowę ścieżek rowerowych w porozumieniu z nadleśnictwami.
 • Organizację koncertów i wydarzeń artystycznych, sportowych
  i rekreacyjnych, w tym imprez cyklicznych np. Dni Białej Piskiej.
 • Organizacja i wypromowanie minimum jednej imprezy wojewódzkiej lub ogólnopolskiej o randze kultury wyższej.
 • Organizację rodzinnych imprez i festynów na terenie gminy.
 • Promocję Gminy Biała Piska (strona internetowa, foldery, ulotki, mapy).
 • Wspieranie sołectw w pozyskiwaniu funduszy UE na działania kulturalne.
 • Podjęcie działań zmierzających do utworzenia wioski tematycznej.
 • Nieograniczony dostęp do świetlic wiejskich dla wszystkich mieszkańców. Zatrudnienie animatorów kulturalnych, zajmujących się organizowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Organizacje pozarządowe:

 • Zlecanie organizacjom społecznym zadań samorządowych poprzez finansowanie projektów wyłonionych w konkursach.
 • Wsparcie inicjatyw społecznych – opracowanie       i wdrożenie programu współpracy       z organizacjami społecznymi.
 • Szerokie konsultacje społeczne w podejmowaniu decyzji dotyczących stowarzyszeń.
 • Program współpracy opracowany w porozumieniu z organizacjami społecznymi.
 • Pomoc organizacyjno-prawną.
 • Wspieranie rozwoju wolontariatu.
 • Wsparcie organizacji w aplikowaniu o fundusze UE.
 • Organizowanie szkoleń dla członków organizacji pozarządowych, współfinansowanych z Unii Europejskiej.
 • Aktywizacja lokalnej społeczności.

Urząd i Rada Miejska:

 • Podjęcie działań wdrożenia oprogramowania wspomagającego załatwianie spraw przez Internet.
 • Ułatwienie dostępu do informacji dla mieszkańców na temat podejmowanych działań przez Urząd Miejski oraz służby i instytucje gminne, wykorzystując do tego urzędową stronę internetową- BIP. Jawna i transparentna polityka.
 • Komunikowanie się z mieszkańcami za pośrednictwem komunikatorów internetowych (skype, facebook, gg).
 • Prowadzenie konsultacji społecznych w istotnych sprawach np. realizowanych inwestycji.
 • Spotkania z mieszkańcami i przedsiębiorcami.
 • Pomoc prawna dla mieszkańców gminy.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych biedą, bezrobociem , patologią społeczną. Większa mobilność i efektywniejsze działania instytucji pomocowych.

UE i finanse

 • Aktywne pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstein), Europejskiej Współpracy Transgranicznej (Litwa, Austria, Chorwacja, Włochy ), Europa środkowa, RPOWiM i innych.
 • Rozpoczęcie realizacji projektów w partnerstwie z innymi krajami.
 • Racjonalizacja i rozsądne wydatkowanie funduszy z budżetu gminy.
 • Utworzenie budżetu obywatelskiego.
 • Współpracę z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego, sąsiednimi gminami i powiatem.

Comments

comments